תחומי עיסוק
maximize 2010 ©

תחומי עיסוק

אנו במיקסום מאמינים במחויבות מלאה לשילוב מעמיק של תפיסות ניהול ומערכות טכנולוגיות, שיהוו את המסד לכל פרוייקט שבביצוענו. גורם המפתח להצלחה הוא יכולתנו לגבש סדרי עדיפויות ודגשים שיסללו את הדרך ליישום תפעולי ענייני, מלוטש ויציב. מערך אפקטיבי יכלול תמהיל של מערכי ניהול, תפעול ומידע בהתאם לצרכים ולנסיבות.
הגדרה ברורה של תפיסת ומתודולוגית הניהול, גיבוש יעדים תפעוליים, משימות ופעילויות 
שיאפשרו מימוש אסטרטגיית הארגון.
מערך יישומי של טכנולוגיות ניהול ומידע שיגבו את תהליכי הניתוח, הבקרה וקבלת
ההחלטות.
יישום הדוק של הפרויקט בהתבסס על הקניית ניסיון מעשי, ליווי ובקרה.
תחומי עיסוקנו:
התאמה והטמעת מודלים להפעלת מערכים קמעונאיים
מניעת אובדן וצמצום פחת
נגישות
מרכזי קניות
נהלי תפעול, מדיניות וביצוע