maximize 2010 ©

נהלים

נהלים והוראות עבודה

נהלי עבודה הם כלי בידי הנהלת הארגון ליישום מדיניות החברה בהתבסס על תיעוד ומיסוד הידע הארגוני.
ניסיונם של אנשי מיקסום בהפעלה ובניהול של מערכים קמעונאיים הוא הבסיס ליכולותיה
בבנייה, כתיבה, עיצוב והטמעה של נהלי עבודה במגוון רחב של תהליכים לסוגי ארגונים רבים ולחברות מהמובילות במשק.
כתיבת הנהלים מתבצעת בשיתוף עם אנשי הארגון ומתבססת על בחינה והתאמה ושיפור של נוהגי העבודה הקיימים לצרכי הניהול הקמעונאי המתקדם.
אנו עוסקים בכתיבה והטמעה של מערכת נהלים שתתאים לארגונך. ניתן להיעזר בנו לכתיבת נהלים חדשים וכן לשדרוג ותחזוקה של נהלים קיימים:
נהלי תפעול וביצוע
נהלי שרות ומוכרנות
נהלי מדיניות
נהלי ארגון ומנהל